Hornisse
Vespa crabro

Hornisse Vespa crabro

Königin sammelt Baumaterial.