Kleine Moosjungfer
 Leucorrhinia dubia

Kleine Moosjungfer Leucorrhinia dubia

Weiteres Männchen.