Steinschmätzer
 Oenanthe oenanthe

Steinschmätzer Oenanthe oenanthe

Männchen